Eindelijk zijn we er klaar voor!

02-11-2022

Samen met vrijwillige mensen met een hart voor dieren bouwen we aan een diervriendelijke opvang waar dieren op NR 1 staan voor hun welzijn, gezondheid, vrijheid, begeleiding tot ze een eigen thuis krijgen.

Beste dierenvrienden en vrijwilligers,

Eindelijk zijn we er klaar voor, na vele maanden en slapeloze nachten, geduw en getrek, communiceren met de bevoegde instanties en zoveel meer.....

We danken zeker al de mensen die ons vrijwillig te hulp stonden om dit project een goede basis start te geven:

- Gemeente Waregem,

- S-Project om de papierwinkel van de vergunningen in orde te brengen,

- Architecten bureau Wielfaert uit Waregem om een plan te maken voor de opbouw,

- Adventius advocaten te Kortrijk, 

- Verzekeringsbureau SD&C uit Harelbeke om de toekomstige vrijwilligers en de bouwwerken te verzekeren, 

- Ursa isolatie uit Waregem, 

- VZW De Grenstreek,

- VZW De Natte Neuzen,

Alle mogelijke vergunningen zijn binnen. 🙌

Want de nood is hoog, de wachtlijsten voor opvang van dieren is niet meer bij te houden......

Vanaf maandag 1 november kunnen we starten met wat opruimingswerken.

Dit houdt vooral in om de voorkant van het dierenopvangcentrum op te ruimen.

Iedereen met een hart voor dieren is van harte welkom om te helpen. Vele handen maken licht werk.

Momenteel is het vooral om alles voor te bereiden, zodat de stielmannen die zich geroepen voelen om te metsen, dakdekkers en zoveel meer gemakkelijk aan het materiaal kunnen.

Er zal dagelijks iemand aanwezig zijn op de terreinen (Casselrijstraat 90, 8790 Waregem) na afspraak.

Maandag : 13 uur tot 18 uur

Dinsdag : 13uur tot 18 uur

Woensdag: /

Donderdag : 13uur tot 18 uur

Vrijdag : 13 uur tot 18 uur

Zaterdag : 13 uur tot 18 uur

Zondag : /

Indien afwezigheid, betekent dit dat we ergens moeten zijn voor een dier in nood.

Er kan altijd ook telefonisch afgesproken worden, indien er groepen zijn die zich geroepen voelen om mee te helpen aan dit mooie project die met en door vrijwilligers opgebouwd word.

We zijn ook verplicht ons te houden aan de hieronder opgelegde voorwaarden, we kunnen er niet onderuit:

Zoals overlopen werd een volledige vergunning verleend,

• Het advies van het Agentschap Natuur en Bos met onderstaande voorwaarden dient strikt nageleefd te worden:

o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier bijgevoegd bij het advies van Agentschap Natuur en Bos met kenmerk: 22-210998.

o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 892 m²( dit om speelweiden te creëren). Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.(omdat dit gebied gebruikt word voor honden)

o De resterende bosoppervlakte 1053 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boom laag uit te voeren.

o De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.

o De te behouden bos zone moet fysiek afgebakend worden tijdens de werken. Er mag geen grond of bouwmaterialen gestockeerd worden in het bos, ook niet tijdelijk.

o Er mag niet gerooid of geruimd worden tussen 15 maart en 1 juli.

o De bosbehoudsbijdrage van € 6600,80 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

• Het brandvoorkomingsverslag van de Hulpverleningszone Fluvia dient strikt nageleefd te worden.

• De aandachtspunten geformuleerd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dienen opgevolgd te worden.

• De voorwaarden uit het advies van het departement landbouw en visserij dienen strikt nageleefd te worden:

o De huidige grenzen van het perceel moeten ook in de toekomst gerespecteerd blijven, uitbreiden (bv. van de uitloopweides of parking) op de naastgelegen landbouwpercelen kan niet aanvaard worden.

o De nieuwe/vernieuwde infrastructuur moet ook in de toekomst gebruikt worden i.k.v. een dierenasiel of dierenopvangcentrum zoals bedoeld in art. 3§2,15° van het Besluithandelingen van algemeen belang, de site mag niet evolueren naar bv. een kwekerij van honden of katten.

• Er dient een hemelwaterput van minimaal 10 000 liter en een infiltratievoorziening van minimaal 4599,50 l/7,36 m² geplaatst te worden.

• Uw perceel is volgens het goedgekeurd zoneringsplan niet opgenomen in een cluster. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor dit gebied is niet voorzien. In dit gebied is er geen rioolaansluiting voor afvalwater aanwezig op een operationele waterzuiveringsinstallatie. In toepassing van artikel 6.2.2.4.1§2 van Vlarem II dient u een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) te voorzien.

Belangrijk is hierbij dat er extra op de vergunde plannen dus een hemelwaterput bijkomt van 10.000 liter en een infiltratievoorziening dient geplaatst te worden, ondanks de motivering die we erbij hadden geplaatst dat dit hier niet nodig is. Daarnaast een IBA voor het vuil water plus het overmaken van de boscompensatie voor de aangeduide oppervlakte op plan. We begrijpen dat deze zaken niet evident voor jullie zijn desalniettemin zullen we hier toch moeten voldoen aan de vraag van de gemeente.

Heb je enkele uurtjes vrij en help je graag ?

Wil jij ons helpen om dit mooi project te verwezenlijken ? Kom dan gerust eens langs!

Alle steun is zeker welkom op VZW Be Happy Dog

BE41 9731 7483 0410

Mededeling : Opbouw dierenopvang.

Alvast heel erg bedankt.