Testament

Be Happy Dog vzw opnemen in het testament 


1) Akte opstellen bij Notaris

De eerste mogelijkheid bestaat erin het testament onder vorm van een akte op te stellen bij een notaris.

2) Eigenhandig geschreven testament

De tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament op te stellen, zonder doorhalingen of verbeteringen. Hiervoor zijn geen getuigen vereist en moet gedagtekend en ondertekend zijn. Wilt u zekerheid dat alles zal uitgevoerd worden zoals door u werd bepaald dan is het raadzaam dit testament aan een notaris af te geven, die het zal laten registreren. Indien u dit niet wilt, maar wenst u wel de zekerheid dat uw laatste wil uitgevoerd gaat worden, is het mogelijk dat u ons een kopie laat toekomen.


Voorbeeld:
Dit is mijn testament. Ondergetekende....................(naam, voornamen, datum en plaats van geboorte, woonplaats) vermaak aan de vzw dierenopvangcentrum VZW Be Happy Dog met maatschappelijke zetel in de Nachtengalenlaan 7, 8531 Hulste, de som van ..............euro (of de goederen hieronder aangeduid), vrij van alle successie- of andere rechten.
Andere mogelijkheid
Ik wens dat de terreinen, hieronder aangeduid, toevertrouwd worden aan en beheerd worden door dezelfde vereniging. Opgesteld te...............op............(datum voluit in letters)Het spreekt voor zich dat de legataris zijn beslissing kan handhaven of zijn testament kan veranderen door middel van een eigenhandig geschreven brief. Mocht u nog aanvullende vragen dan kunt natuurlijk ook ten allen tijde contact opnemen met uw notaris of met onze medewerker Kint Veronique.